Wamkelekile kwi Extra Class Online ngesiXhosa

Malunga Nathi

Extra Class Online ikhuthaza ukufunda kwabafundi ngeelwimi zabo zokuzalwa, ukufundela mgama kunye nokuzifundela ngokwakho.

Solution is 4IR

Isicwangciso Esikhulu

  • Ukubunjwa ngokulinganayo komxholo wenfundo simahla yomntu wonke.

  • Yakha isixhobo semfundo ehambelanayo kuzo zonke iilwimi eziyi-11 ezisemthethweni

  • Yakhiwa ngabazali, ngabafundisi-ntsapho nangabafundi.

  • Yeyabazali.

  • Sebenzisa I-4IR ukufezekisa oko

  • Ngabazali, nootishala kunye nabafuni kuphela ababandakanyekayo kucwangciso.

  • Kuqala kwibanga loku-1

Imbali Yezemfundo

Yeyezityebi kuphela
Yayiyinzala yasebukhosini, oonyana bezityebi, ingacli ezinjengababhali, amagrirha kunye nabaphathi betempile kuphela ababefumana imfundo.

Yeyamakhwenkwe kuphela
Uninzi lwamakhwenkwe lwafundiswa izakhono zoyise okanye lulandele ekhondweni. Amantombazana ahlale ekhaya kunye nonina ukuze bafundise ukugcinwa kwendlu, ukupheka, kunye nokukhathalela abantwana abancinci.

YeyobuRhulumente kuphela...
Ekupheleni kwenkulungwane ye 17, iJamani, eyayikhokele kuphuhliso lwesikolo, yayinemithetho kumaphondo ayo amanintsi, efuna ukuba abantwana baye esikolweni; kodwa icawa yamaLuthere, ingenguye urhulumente, iphethe izikolo.

Inqaku loqobo Peter Grey Ph.D. unguNjingalwazi lophando kwiKholeji yaseBoston.Yeka ukuthembela kuRhulumente wentando yesininzi ngemfundo yabantwana bakho.

Qhakamshelana nathi

Feel free to contact Extra Class.

EXTRA CLASS
Gauteng
South Africa

info@extraclass.online

+27 68 585 7200

Loading
Your message has been sent. Thank you!