O amogelegile duthutong tsa mokgwa wa di khomputara

Ka rena

Dithuto di kaonafatsa go ithuta ka leleme la moithuti, thuto ya kgole le thuto yeo e laolang ke moithuti.

Solution is 4IR

Motheo

  • Thuto ya maleka ebile ya mphiwafela.

  • Aga lenaneo la thuto ya 4IR ka dipolelo ka moka tSe 11.

  • E agilwe ke batswadi, barutiSi le barutwana.

  • E diatleng tSa batswadi

  • E SomiSa 4IR go phethagatSa seo

  • E tlile ka batswadi, barutiSi le barutwana fela.

  • E thoma ka grata ya pele 1.

Lemorago la thuto

Ya bahumi fela
Thuto e ebe ele ya bana ba bogoSing le bao ba humilego goba dirutegi tsa go swana le bangwaledi pharephare, dingaka, baetapele ditempeleng bjale bjale.

Ya basemane fela.
BontShi bja baSemane bo be bo rutwa kgwebo ya bo rrabo goba bo be bo rutwa ka kgwebo fela. Basetsana ba be ba dula gae le bo mmabo gore ba ithute ka go hlokomela motse le go apea, le go hlokomela bana.

Ya mmSo fela...
Mafelelong a ngwaga-kgolo lesomeSupa, Geremane, yeo e bego e dietile pele ka dithuto, e be e nale melawana bontShing bja dikarolo tSa yona yeo e bego e hlohleletSa bana gore ba tsene dikolo. EupSa kereke ya Lutere e be e laola dikolo bakeng sa mmuso.

Original Article Ph.D ke profesara kua kholetjeng ya BostonLe seke la itshepela mmusong bakeng sa thuto ya bana ba lena.

Ikgokaganye le rena

Feel free to contact Extra Class.

EXTRA CLASS
Gauteng
South Africa

info@extraclass.online

+27 68 585 7200

Loading
Your message has been sent. Thank you!